“STAP” – Stage d’approfondissement pédagogique

Fir un dëser Formatioun kënnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “Lëtzebuerger Guiden a Scouten” sinn.
 
De “Stage d’Approfondissement Pédagogique” ass den “theoreteschen” Deel vum 2. Zyklus vun der Formatioun bei den LGS, fir eng Ernennung als Branchechef (Biberchef, Akela, Truppechef, Clanchef) an de Brevet Animateur C ze kréien. Dëse Formatiounscamp ass fir all d’Branchen zesummen an dauert 8 Deeg / 7 Nuechten.
 
Konditioune fir de STAP matzemaachen :
 
Inscription