Kachen, Brachen an d’Natur erliewen

DĂ«s formatiouns-Weekend hunn mir an 2 Deeler gesplĂ©ckt. Deen Ă©ischten Dag steet ganz am Prinzip vun der Erliefnespedagogie, An dĂ«ser Formatioun kriss du Iddien, wĂ©i s du de  Kanner an der Kolonie op spillerescher Aart a Weis d’Natur kanns mĂ©i no brĂ©ngen, an esou Zesummenhalt an d’Kooperatioun am Grupp stĂ€erks. Zesumme maache mir eis Gedanke wĂ©i een Abenteuer an der Natur kann erliewen an dobĂ€i onvergiesslech Erfarunge mĂ©cht. D’Natur bitt ee risegt Spillfeld a waart nĂ«mmen drop entdeckt ze ginn. Mee… Wat ass iwwerhaapt en Abenteurer ?
Deen 2ten Dag steet Ă«nnert dem Moto: Kachen ass u sech keng Konscht – wann een et da mat Jugenlechenzesummen op eemol fir eng ekipp vu x Leit soll maachen, kann een awer mol sĂ©ier den IwwerblĂ©ck verlĂ©ieren. DobĂ€i kommen eng jett HygiĂšnesreegelen, dĂ©i ee muss anhalen. Op wat s du oppasse muss, wann s de an der Kolonie kachs, wĂ©is de d’Akagen an d’Kachen nohalteg an ouni vill Verschwendung kanns gestalte, mee och wat dĂ©i gĂ€ngegt Allergien a Regime alimentaire sinn, weisen mir dir op dĂ«sem Weekend – souwuel an der Theosie, wĂ©i och an der Praxis.

Stressmanagment an Teambuilding

Eng Kolonie kann immens stresseg sinn. Och sech an enger Equipp fannen a matenee funktionĂ©ieren ass net Ă«mmer einfach. Wien kennt en net ? Stress
 WĂ©i sĂ©ier verfĂ€lt ee vun enger Stresssituatioun an dĂ©i aner ? Stress kann iwwerall an zu all Moment poptrieden. Mee wĂ©i kann ech mech gutt op esou Situatioune virbereeden ? Op dĂ«sem Weekend gesi mer, wĂ©i dir iech scho Woche virun enger Kolonie optimal virbereede kĂ«nnt, an dir lĂ©iert Ă€r eegen Stress AuslĂ©iser, -VerstĂ€erker an -Reaktioune kennen. Am 2ten Deel vun der Formatioun befasse mir eis mam Thema Teambuilding. WĂ©i setzt sech eng Grupp zesummen. Wat kann ee maachen fir den Teamgeescht ze stĂ€erken ? WĂ©i kann ee mat Konflikter am Grupp Ă«mgoen ? Unhand vu ville prakteschen Übungen gi mir Theme wĂ©i Kooperatioun, Zesummenhalt, Kommunikatioun oder och Vertrauen an. Stressless, Peace & Love

Éischt-HĂ«llefs-Cours 2 Jour 2

Een Basis Éischt-HĂ«llefs-Cours vun 2 Deeg fir Jugendlecher ab 15 Joer !
Et kritt een en 1 HĂ«llef Diplom.
Fir den Éischt-HĂ«llefs-Cours kritt een keen Brevet Animateur.
Een oofgeschlossenen Éischt-HĂ«llefs-Cours as obligatoresch fir kennen un der Spezialisatioun Rescue Team (Brevet D) deelzehuelen.

Éischt-HĂ«llefs-Cours 2 Jour 1

Een Basis Éischt-HĂ«llefs-Cours vun 2 Deeg fir Jugendlecher ab 15 Joer !
Et kritt een en 1 HĂ«llef Diplom.
Fir den Éischt-HĂ«llefs-Cours kritt een keen Brevet Animateur.
Een oofgeschlossenen Éischt-HĂ«llefs-Cours as obligatoresch fir kennen un der Spezialisatioun Rescue Team (Brevet D) 
!Wichteg den 2. Dag ass den 11/05/2024!

Thema Sexualitéit

Mir schwĂ€tzen driwwer: SexualitĂ©it! Informatiounen, Diskussiounen, Ëmgang mam Thema SexualitĂ©it a geschlechtsspezifesche RollenverstĂ€ndnisser. Op wat muss ech an der Kolonie mat Kanner a Jugendlechen oppassen ? WĂ©i soll ech als Moniteur/trice mat Themen ronderĂ«m Kierper, SexualitĂ©it, BezĂ©iungen an Geschlecht Ă«mgoen ? Wou si meng Grenzen a wat ass meng Roll ?

Formatiounswoch Animateur/trice

An der Animateurs/trices – Formatiounswoch (Brevet C) kanns du deng Erfarungen an Erkenntnisser Ă«nner Beweis stellen. D’ Formatiounswoch fir den Brevet C ass gans paxisorientĂ©iert. Duerch den Austausch mat aner Moniteuren/tricen a Formateuren/tricen lĂ©iers du mĂ©i iwwer dech selwer kenne, a kanns erliefte Situatioune reflektĂ©ieren.
Am Fokus stinn Themen ewéi :
 • Gruppendynamik
 • KonfiktlĂ©isung
 • Kommunikatioun
 • SĂ©cherheet
 • ResponsabilitĂ©it
 • Animatioun
 • Kooperatioun

Formatiounswoch Aide-Animateur/trice

Als Moniteur/trice an d’Kolonie ze fuere soll gelĂ©iert sinn. Op eiser Formatiounwoh lĂ©iers du unhand vu prakteschen Erfarunge weis du dech a verschidde Situatioune verhale solls. EngersĂ€its steet d’Schaffen am Grupp an d’Virbereede vun AktivitĂ©iten am Fokus. AnerersĂ€its gĂ«ss du alles iwwer Spiller, vun de Situatiounen, der Virbereedung, de Reegelen iwwer DuerchfĂ©ierung bis hin zur Evaluatioun gewuer. Du lĂ©iers: 

 • WĂ©i organisĂ©ieren ech ee Spill ?
 • Wat maachen ech, wann en Kand mir net follegt ?
 • WĂ©i stellen ech ee Programm op ?
Zum Schluss vun der Woch solle keng Froe méi opstoen an du solls dech prett fille fir als Moniteur/trice duerch ze starten.

Animateur Brevet A – Elisabeth Jeunesse

Maach eng Ausbildung zum Animateur an begeleed duerno Vakanzenaktivitéiten an Nomëtteger a sammel eemoleg Erfarungen.
Plu Valu vum Brevet Animateur: Dagesaktivitéiten fir Kanner a Jugendlecher begleeden, Deel vum Team Animateur vun elisabeth Jeunesse ze sinn, Méiglechkeet TÀschegeld ze verdéngen

Nom erfollegrĂ€ichen Ofschloss vun der Formatioun kriss du een Zertifikat „Brevet Animateur“ vum Minister Ă«nnerschriwwen. Bei elisabeth Jeunesse kanns du uschlĂ©issend och een Animateurkontrakt krĂ©ien an u villfĂ€ltegen AktivitĂ©iten, Projeten an Vakanzen deelhuelen.

Formatioun Animateur A (1. Deel)

D’Gemeng SchĂ«ffleng proposĂ©iert och 2024 an Zesummenaarbecht mam SchĂ«fflenger Jugendhaus
dës Formatioun.

Domat kann ee spéider als Animateur un
Aktivitéite fir Kanner a Jugendlecher an de Schoulvakanzen deelhuelen
an zesumme mat de Responsabelen Aktivitéiten organiséieren,
duerchfĂ©ieren an d’Participante begleeden. D’Formatioun gĂ«tt vum Service National de la Jeunesse zertifiĂ©iert a fĂ«nnt zu SchĂ«ffleng an an der ËmgĂ©igend statt.

Datumer 2024:
24. a 25. Februar
23. a 24. MĂ€erz
Teamdag 18. Mee
Plus 2 Deeg Ministage am SchĂ«fflenger Jugendhaus, d’Datumer heifir gi mam Animateur zesumme festgeluecht.

Umeldung bis de 16. Februar per Mail

Ziller

D’Animateuren,
dĂ©i d’Formatioun duerchlaaf hun, sollen:
·
e Grupp vu Jugendlechen altersgerecht encadréiere kënnen.
·
Risike vun Aktivitéiten aschÀtzen a fir Secherheet suerge kënnen.
·
mat Konflikter am Grupp ëmgoe kënnen.
·
hier Roll als Animateur kennen an als Firbild fungéiere kënnen.
·
Eegeninitiativ ergrÀifen an eegestÀnneg schaffe kënnen.
·
Handlungsméiglechkeeten a konkrete Situatioune kennegeléiert hunn.
·
déi aaner Animateure, mat deenen se wÀrte schaffen, kennegeléiert a mat hinnen am
Team geschafft hunn.
·
vertraut si mat den Aktivitéiten, déi an deem jeeweilege Joer ugebuede ginn.

Zillgrupp: SchĂŒler a Studenten am Alter vun 16-26 Joer.

[1] Fir d’Konzept mĂ©i lieserlech ze
gestalten, verzichte mir am Text op déi weiblech Form.

Animateur Brevet B – Elisabeth Jeunesse

 DĂ©i ganz Woch ass mat obligatorescher Iwwernueschtung um Site.
Maach eng Ausbildung zum Animateur an begeleed duerno Vakanzenkolonien, Campen an sammel eemoleg Erfarungen.
Plu Valu vum Brevet Animateur: Dagesaktivitéiten, Campen a Kolonien fir Kanner a Jugendlecher begleeden, Deel vum Team Animateur vun elisabeth Jeunesse ze sinn, Méiglechkeet TÀschegeld ze verdéngen
Nom erfollegrĂ€ichen Ofschloss vun der Formatioun kriss du een Zertifikat „Brevet Animateur“ vum Minister Ă«nnerschriwwen. Bei elisabeth Jeunesse kanns du uschlĂ©issend och een Animateurkontrakt krĂ©ien an u villfĂ€ltegen AktivitĂ©iten, Projeten an Vakanzen deelhuelen.

Animateur Brevet A – Elisabeth Jeunesse

Maach eng Ausbildung zum Animateur an begeleed duerno Vakanzenaktivitéiten an Nomëtteger a sammel eemoleg Erfarungen.
Plu Valu vum Brevet Animateur: Dagesaktivitéiten fir Kanner a Jugendlecher begleeden, Deel vum Team Animateur vun elisabeth Jeunesse ze sinn, Méiglechkeet TÀschegeld ze verdéngen

Nom erfollegrĂ€ichen Ofschloss vun der Formatioun kriss du een Zertifikat „Brevet Animateur“ vum Minister Ă«nnerschriwwen. Bei elisabeth Jeunesse kanns du uschlĂ©issend och een Animateurkontrakt krĂ©ien an u villfĂ€ltegen AktivitĂ©iten, Projeten an Vakanzen deelhuelen.

Perséinlech a Spirituelle Formatiounsweekend

Fir un dĂ«ser Formatioun kĂ«nnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “LĂ«tzebuerger Guiden a Scouten” sinn.

DĂ«ss Formatioun ass en Deel vun der Formatioun vum 1. Zyklus wou mer eis mam Thema Engagement a SpiritualitĂ©it bei den LGS ausernee sĂ«tzen.  
Mir machen dat am Kader vun enger NUETSWANDERUNG ( +- 20 km ) déi iwwer déi ganz Nuecht geet.
Ziler:
Mir entdecken a probĂ©ieren ze verstoe wat d’SpiritualitĂ©it eigendlech ass, firwat d’SpiritualitĂ©it bei de Guiden a Scouten esou wichteg ass, a wĂ©i mer se do kĂ«nnen erliewen
Inhalt:
Matt Übungen, Atelieren a GesprĂ©icher entdecke mer eppes wat eis am Fong dachs nĂ«t esou bewosst ass, dĂ«st am Kader vun engem Fousstour vu +- 20 km duerch d’Nuecht.
Duerch déi speziell Ambiance vun der Nuecht an der frÀier Natur wÀrt dëss Formatioun bei dir an Errënnerung bleiwen.

“STIP” – Stage d’initiation pratique (Deel 2) – Biber & WĂ«llefcher

Fir un dĂ«ser Formatioun kĂ«nnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “LĂ«tzebuerger Guiden a Scouten” sinn.

Formatioun vum 1. Zyklus fir dĂ©i zukĂŒnfteg Assistentcheffen bei de Biber an de WĂ«llefcher.

Ziler:
D’Cheftainen a Chef krĂ©ien dat nĂ©idegt Material an dat nĂ©idegt WĂ«ssen fir de Kanner am Biber a WĂ«llefchersalter altersgerecht AktivitĂ©iten unzebidden.

Inhalt:
D’Method, Biber- a WĂ«llefchersaktivitĂ©iten, VeillĂ©en, 


“STIP” – STAGE D’INITIATION PRATIQUE : Avex

Fir un dĂ«ser Formatioun kĂ«nnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “LĂ«tzebuerger Guiden a Scouten” sinn.

Formatioun vum 1. Zyklus fir dĂ©i zukĂŒnfteg Assistent Avex Chef (ATC).

Ziler:
Deel vun der Formatioun zum Assistent Avex Chef (ATC).

Inhalt:
 • Avex Method
 • Scouts-Technik 
 • Animation
 •  a noch villes mĂ©i!

“STIP” – STAGE D’INITIATION PRATIQUE: RaRo

Fir un dĂ«ser Formatioun kĂ«nnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “LĂ«tzebuerger Guiden a Scouten” sinn.

Eisen STIP huet en Recamp kritt.
Mir bidden als Branche den ganzen eischten Zyklus un.
Dofir verdeelen mer den STIP op 3 Weekender an 3 Prepa-Owender. 
Deen eenzegen Weekend deen elo fix ass, ass eisen Methodendeel vum STIP.
Di aaner Weekender an Prepa-Owender plangen mer mat den Stipisten zesummen.
Mir hun awer eng Mindestufuerderung vun 5 Kandidaten. Dodrenner ass d’Formatioun net flott vir d’Participant’en, well mer dann eng 6 zu 1 Betreiung hun

D’Unmeldungen sin op bis den 23. Dezember 2023. Dono kucken mir an der Ekipp ob mir den gesamten STIP emsetze kennen.
Dono schaffen mir mat iech zesummen di aaner Weekender an Versammlungen aus.

Formatiounsweekend Gruppechef/taine

Fir un dĂ«ser Formatioun kĂ«nnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “LĂ«tzebuerger Guiden a Scouten” sinn.
An dëser Formatioun leiers du weis du besser kanns op deng Chef a Cheftainen agoe kanns, weis du en Team aus dengem Grupperot mëss a wei een e Grupp soll feieren a geréieren.

Ziler:
Zil vun dëser Formatioun ass et, dass du deng Aarbecht kanns als Gruppechef/taine untrieden an déi Grupp esou gutt wei méiglech ënnerstëtzen.

Inhalt:
– Teambuilding
– Gerance vun engem Grupp
– Leede vun engem Grupp
– Nofolleg
– Bilan

Perséinlech a Spirituelle Formatiounsweekend

Fir un dĂ«ser Formatioun kĂ«nnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “LĂ«tzebuerger Guiden a Scouten” sinn.
 
DĂ«ss Formatioun ass deen Deel vum 1. Zyklus vun der LGS-Formatioun, wou mer eis mamm Thema “eist Engagement an eis SpiritualitĂ©it ” auseneesĂ«tzen.
 
Ziler:
Mir entdecken a probĂ©ieren ze verstoe wat d’SpiritualitĂ©it eigendlech ass, firwat d’SpiritualitĂ©it bei de Guiden a Scouten esou wichteg ass, a wĂ©i mer se do kĂ«nnen erliewen
 
Inhalt:
Matt Übungen, Atelieren a GesprĂ©icher entdecke mer eppes wat eis am Fong dachs nĂ«t esou bewosst ass. Dodernieft bleift awer och ZĂ€it fir Spill, Spass a gemittlĂ«cht Zesummesinn.

1. PS-Weekend – PersĂ©inlechSpirituell Formatioun

Fir un dĂ«ser Formatioun kĂ«nnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “LĂ«tzebuerger Guiden a Scouten” sinn.

DĂ«ss Formatioun ass deen Deel vum 1. Zyklus vun der LGS-Formatioun, wou mer eis mamm Thema “eist Engagement an eis SpiritualitĂ©it ” auseneesĂ«tzen.

Ziler:
Mir entdecken a probĂ©ieren ze verstoe wat d’SpiritualitĂ©it eigendlech ass, firwat d’SpiritualitĂ©it bei de Guiden a Scouten esou wichteg ass, a wĂ©i mer se do kĂ«nnen erliewen

Inhalt:
Matt Übungen, Atelieren a GesprĂ©icher entdecke mer eppes wat eis am Fong dachs nĂ«t esou bewosst ass. Dodernieft bleift awer och ZĂ€it fir Spill, Spass a gemittlĂ«cht Zesummesinn.

Administrativen Dag

Fir un dĂ«ser Formatioun kĂ«nnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “LĂ«tzebuerger Guiden a Scouten” sinn.
Den Administrativen Dag ass fir dĂ©i Leit geduecht dĂ©i am Alldag vum Grupp mat allerhand administrativen Demarchen vertraut solle ginn. Et ass eng Intro an dĂ©i eenzel Themegebidder wou d’Kandidate lĂ©iere solle wat et alles gĂ«tt a wĂ©i een domat emgeet.
DĂ«ss Formatioun ass fir zukĂŒnfteg Gruppechef a fir soss Memberen dĂ©i interessĂ©iert sinn hierem Grupp ze hĂ«llefen.
 
Ziler:
D’Kandidate sollen herno kĂ«nnen autonom hirem Grupp bei deenen eenzelnen Theemaen hĂ«llefen un d’Informatioune ze kommen an se ze verstoen.
 
Theemaen: 
– LGS-Assurancen
– Safe from Harm
– Naturschutzgesetz
– Administrativ Demarchen am Verband

“STAP” – Stage d’approfondissement pĂ©dagogique

Fir un dĂ«ser Formatioun kĂ«nnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “LĂ«tzebuerger Guiden a Scouten” sinn.
 
De “Stage d’Approfondissement PĂ©dagogique” ass den “theoreteschen” Deel vum 2. Zyklus vun der Formatioun bei den LGS, fir eng Ernennung als Branchechef (Biberchef, Akela, Truppechef, Clanchef) an de Brevet Animateur C ze krĂ©ien. DĂ«se Formatiounscamp ass fir all d’Branchen zesummen an dauert 8 Deeg / 7 Nuechten.
 
Konditioune fir de STAP matzemaachen :
 
 • Member an engem lokalen Grupp vun den “LGS” sinn
 • op d’mannst 18 Joer al sinn
 • eng Ernennung als Assistent (den 1. Zyklus vun der Formatioun muss ofgeschloss sinn !)
 • alternativ: de Brevet Animateur B bei enger anerer Organisatioun + Methodendag bei enger LGS-Branche
Ziler:
 
Um Enn vun dëser Formatioun soll de Kandidat kënnen:
 •  eng BranchenunitĂ©it (Famill, Ruddel, Trupp, Clan) an eng Chefekipp leeden
 • e Camp eng AktivitĂ©it vun 3 oder mĂ©i Nuechten organisĂ©ieren a leeden.

Formation Animateur A

Dës Formatioun ass fir FrÀizÀitaktivitéiten ouni Iwwernuechtung zb bei Spillnomëttiger oder Summeraktivitéiten geduecht awer och fir Aktivitéiten am Jugendhaus.
D’Formatioun besteet aus 50 Stonnen, dovunner 30 Stonnen Theorie an 20 Stonnen Praxis.
(entweder hudd dir schonn e Stage an enger Institutioun gemeet oder dir macht dësen virun oder Stonnen wÀrend de Summeraktivitéiten an aerer Gemeng.)
DĂ©jĂ©inig dĂ©i SummeraktivitĂ©iten am PrĂ©izerdaul matmaachen kĂ«nnen de Stage an eiser Institutioun machen. 

Aktioun BambĂ«sch 02 – 05.04.24

La formation comprendra:
 • un weekend de prise de contact (du 23 au 24 mars 2024, nuitĂ©e obligatoire incl.)
 • un stage pratique pendant l’Aktioun BambĂ«sch PĂąques (du 2 au 5 avril 2024)
 • un stage thĂ©orique d’une demi-journĂ©e (samedi) au CAPEL (date sera communiquĂ©e dans les meilleures dĂ©lais)
 • un weekend de stage thĂ©orique Ă  choisir par le candidat parmi l’offre du SNJ
 • 4 jours prĂ©paratoires pendant la semaine prĂ©cĂ©dant l’Aktioun BambĂ«sch en Ă©tĂ©  (du 16 au 19 juillet 2024)
 • un stage pratique pendant l’Aktioun BambĂ«sch en Ă©tĂ© (du 22 juillet au 16 aoĂ»t 2024).
Les stages pratiques ainsi que les jours prĂ©paratoires de l’Aktioun BambĂ«sch Ă©tĂ©, seront rĂ©munĂ©rĂ©s.

Candidatures formation d’animateur B 
 • Pour postuler, tu dois prĂ©senter les documents suivants :
 • lettre de motivation (avec la rĂ©fĂ©rence suivante : forma-etud/capel) 
 • curriculum vitae 
 • certificat d’inscription auprĂšs d’une Ă©cole/universitĂ© (2023-2024)
 • pour les candidats ĂągĂ©s ≄18 ans : extrait rĂ©cent du casier judiciaire (bulletins n° 3 et n° 5)
 • relevĂ© d’identitĂ© bancaire (RIB)
 • copie de la carte d’identitĂ©
 • photo rĂ©cente
Le dossier de candidature, muni de toutes les piĂšces requises, est Ă  adresser au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins L-2090 Luxembourg pour le 2 fĂ©vrier 2024 au plus tard. 
Le secrĂ©tariat du CAPEL (tĂ©l.: 4796-2442, email : capel@vdl.lu), se tient Ă  disposition pour de plus amples renseignements.

Formation de base (Mars)

D'Basis-Formatioun ass fir all Jonken, dee beim SNJ Animateur/Animatrice op de Kolonien a Summercamps wëll ginn. Op dëser Formatioun léiers Du d'Grondlagen fir ee Grupp z'encadréieren, Alles zum Thema Sécherheet an och Moderatiounstechniken. Duerch interaktiv Aufgaben an een theoreteschen Input gëss du drop virbereed ee Grupp Kanner oder Jugendlecher während enger Aktivitéit ze begleeden an d'Responsabilitéit fir si ze huelen.

D'Basisformatioun gelt als obligatoresch Formatioun fir de Brevet A an de Brevet B.
Dës Formatioun dauert vun 09:00 bis 18:00 Auer.

Formatiounswoch Brevet B (Ouschteren)

Wéi betreien an animéieren ech e Grupp Kanner während enger Aktivitéit mat Iwwernuechtungen? Wéi preparéieren a realiséieren ech e grousst Spill oder een Atelier? Wéi schaffen an ameséieren ech mech mat menge Co-Moniteuren? Wann’s du dir all dës Froe stells, a Loscht hues mat anere motivéierte Jonken op eng praxisorientéiert Art a Weis ze léieren, wéi ee Kanner eng onvergiesslech Zäit bitt, da bass du op dëser Woch genau richteg!

Dës Formatiounswoch fënnt vill dobaussen statt an d'Participanten mussen dat néidegt Équipement dobäi hunn: wierderfest Kleedung a Wanderschung.

 

Spill a Spaass fir déi Kléng

Oh nee! Déi Kanner sinn dach vill ze kleng, wat kann ech wuel mat deene maachen? Op dëser Formatioun léiers du Spiller, Lidder, Dänz a Gebastels, déi och déi kléng Butze fäerdeg bréngen.